Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 4 musafiri
Total hituri: 580.610
Total vizitatori unici: 227.903

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
Istoria reprim?rii vie?ii religioase n scrisori

Tr?darea secretului spovedaniei: politic? a ierarhiei

Exist? în ultimul timp un v?dit interes pentru tema reprim?rii credincio?ilor ?i a grup?rilor religioase în perioada regimului comunist. Din acest punct de vedere, cîteva lucruri pot fi sus?inute f?r? temerea c? cercet?rile ar putea aduce surprize. Întîi ?i-ntîi, faptul c? represiunea împotriva cultelor recunoscute ?i a grup?rilor religioase nerecunoscute a fost general?. Nu doar c? regimul a teoretizat ideile sale ateiste, dar le-a pus în practic? cu consecven??, afectînd via?a unui num?r considerabil de oameni, cei pentru care via?a religioas? avea semnifica?ie ?i în consecin??, î?i urmau credin?a, într-o form? sau alta, chiar în acele vremuri de restri?te.

Controverse nu au de ce s? apar? nici în leg?tur? cu semnifica?ia normelor ?i m?surilor institu?ionale ce vizau regimul general al cultelor. Decretul nr. 177/1948, care formaliza imixtiunea „legal?“ a statului în activitatea comunit??ilor de credin??, explic? de ce în fruntea cultelor nu puteau sta decît oameni ai regimului. Ministerul Cultelor – o structur? a Securit??ii, spun unii –, avea atribu?ii în toate aspectele ce ?ineau de via?a cultelor, a?a încît în România comunist? putem vorbi cel mult de o tolerare a vie?ii religioase, nicidecum de o autonomie a bisericilor etc.

Pe lîng? adev?rurile cvasigeneral acceptate apar nuan?ele. Numai cercetarea este în m?sur? s? le pun? în eviden?? sau, dac? au intrat în domeniul impresiilor, s? le confirme sau s? le resping? într-un mod conving?tor.1 Voi reproduce, în acest sens, cîteva scrisori adresate postului de radio Europa Liber?. Prima arat? c? tr?darea secretului spovedaniei nu era doar urmarea sl?biciunii unor preo?i – cazul arhiepiscopului Albei ?i Mure?ului, Andrei Andreicu?2 –, ci o politic? a ierarhiei ortodoxe. Apoi, faptul c? principala ?int? a represiunii – dintre cultele recunoscute de statul român – erau comunit??ile religioase neo-protestante.

Cu privire la persecu?ia religioas? a preotului ortodox român Gavril? ?tefan

din satul Oreavu, comuna Guge?ti, jude?ul Vrancea3

Preotul Gavril? ?i-a dedicat întreaga sa activitate slujirii adev?rului ?i drept??ii. În predicile sale, preotul Gavril? a demascat ?i ar?tat adev?rata fa?? a ierarhiei biserice?ti ortodoxe. A ar?tat în mod deschis credincio?ilor c? preo?ii ortodoc?i sînt for?a?i de Securitate, prin ierarhi ?i protopopi, s? prezinte rapoarte lunare despre credincio?ii lor, în scris, despre cele aflate la spovedanie ?i despre toate mi?c?rile celorlalte culte din localitate. Aceste rapoarte colectate de protopopi iau apoi calea Securit??ii. Asta este în România principala misiune a preotului. Aceea de a spiona ?i a raporta la ceilal?i.

Deoarece preotul Gavril? ?tefan a refuzat categoric postura de denun??tor impus? de ierarhi ?i Securitate, au urmat presiunile, amenin??rile, apoi pedepsele pentru c? a r?mas un slujitor demn ?i curat al Altarului.

În predicile sale, preotul Gavril? a cerut membrilor de partid s? p?r?seasc? Biserica, deoarece nu se poate s? ne închin?m în acela?i timp ?i lui Dumnezeu ?i s? fim membrii unei societ??i atee, t?inuitoare a lui Dumnezeu. În urma acestor predici, preotul Gavril? a suferit prigoane din partea secretarului de partid ?i a mili?iei din comun?. Preotul Gavril? are 7 copii, dintre care majoritatea erau atunci minori. Deoarece nu a renun?at la vederile sale, a fost luat ?i anchetat de Securitatea jude?ean? Vrancea ?i bruscat de mai multe ori. El a fost caterisit ?i dat afar? din preo?ie în cursul anului 1984. De atunci, preotul Gavril? nu are nici un servici ?i întreaga familie tr?ie?te în condi?ii inimaginabil de grele.

În anul 1981, p?rintele Gavril? s-a al?turat grupului de preo?i ortodoc?i care a cerut eliberarea preotului Calciu din închisoare ?i s-a declarat semnatar al scrisorii deschise a aceluia?i grup privind solu?ionarea unor drepturi legale ale bisericilor din România. Prin prezenta scrisoare, cerem Securit??ii D-lui Ceau?escu s? opreasc? prigoanele ?i presiunile împotriva acestui demn slujitor al lui Dumnezeu, Biseric? ?i neam.

Deoarece p?rintele Gavril? ?i familia sa, în urma persecu?iilor la care au fost supu?i, au fost nevoi?i s? depun? cerere de plecare definitiv? din ?ar?, cerem organelor de securitate eliberarea pa?apoartelor necesare familiei preotului ortodox Gavril? ?tefan, condamnat la moarte lent?, prin înfometare. Nu vom înceta ac?iunile noastre pîn? ce cazul acestui preot nu va fi rezolvat.

Semnat: în numele grupului de români ?i americani ortodoc?i în Statele Unite,

Preot Emil Ambru?-Cernat,

Statele Unite

Reprimarea religioas?

a vizat în primul rînd

bisericile minoritare

Reproduc în continuare o scrisoare trimis? Europei Libere de un credincios adventist. S?tul s? îndure condi?ia celui aflat printre „cei mai de jos oameni ai societ??ii“, cel în cauz? s-a hot?rît în final s? emigreze. Alex Ioni?? se explic? istorisindu-?i via?a, marcat? de la vîrsta cea mai fraged? de apartenen?a sa religioas?, la care ?ine ?i pe care o apreciaz? prin argumente, în leg?tur? cu ce consider? a fi „educa?ia ?sa? moral? deosebit?“. Povestea marginaliz?rii ?i chinuirii acestui om e impresionant?. S? ne gîndim c?, de fapt, este similar? pove?tilor unei mari majorit??i a credincio?ilor adventi?ti, ca ?i a martorilor lui Iehova, penticostalilor etc.

Un alt detaliu care merit? notat este invocarea drepturilor. Alex Ioni?? nu pare interesat s? califice situa?ia sa în termeni politici, o face îns? sistematic în raport cu pactele ?i conven?iile interna?ionale pe care î?i pusese semn?tura pre?edintele României. Nu este o excep?ie. ?i alte scrisori aflate în arhiva Europei Libere demonstreaz? c? persoanele apar?inînd unor categorii oprimate ?i-au dezvoltat o în?elegere – ?i, ca urmare, un limbaj – în termeni de drepturi ?i libert??i.

Iat? scrisoarea:

Domnule Pre?edinte

Nicolae Ceau?escu,4

M? numesc Alex Ioni??, n?scut ?i tr?it în Bucure?ti. Îmi cer iertare pentru c? folosesc aceast? cale spre a m? adresa Dvs, îns? nici unul dintre memoriile pe care vi le-am adresat pîn? acum Dvs ?i so?iei Dvs n-a ajuns probabil la destina?ie, pentru c? eu n-am primit nici o confirmare ?i nici un r?spuns la ele.

Sînt c?s?torit de 2 ani de zile cu Ioni?? Aurora ?i am despus formularele pentru plecarea definitiv? din ?ar?, în Austria, la data de 9 ianuarie 1980. Doresc ca m?car pe aceast? cale s? v? aduc la cuno?tin?? situa?ia mea, extrem de dificil?, în care am ajuns ?i care avanseaz? în pas cu trecerea timpului. Niciodat? nu am avut, ?i nici nu vreau s? am, tangen?e cu politica. Nici nu am vrut s? fiu scos în eviden?? prin ceva, vreodat?, iar? dac? acum am apelat la aceast? cale spre a v? face cunoscut cazul meu, o fac pentru c? nu am g?sit în?elegere la nici unul din cei ce sînt pu?i s? rezolve astfel de probleme.

Cînd eram în armat?, la 20 de ani, atunci cînd orice tîn?r se simte st?pîn pe propriul destin, un superior mi-a spus: „E o ru?ine s? spui c? tu e?ti din Bucure?ti. Faci pe conduc?torul ??rii de rîs!“ De ce crede?i c? a spus a?a? Pentru c? i-am spus c? sînt adventist de ziua a 7-a. ?i de ce crede?i c? doresc mai mult ca orice s? plec din România? Am s? v? înf??i?ez pe scurt istoricul suferin?elor mele, care încep de cînd eram copil.

P?rin?ii mei mi-au dat o educa?ie moral? deosebit?, fapt pentru care le voi p?stra un respect cu totul deosebit întotdeauna; ei m-au înv??at de mic, conform principiilor Cultului cre?tin adventist, c? ziua de odihn? ce trebuie p?strat? este Sîmb?ta. Nici nu v? pute?i imagina cît am avut de suferit de pe urma acestei convingeri! Batjocur? din partea directorilor, a profesorilor, a colegilor, ba chiar b?t?i ?i alte pedepse. Dar eram mic ?i nu ?tiam ce înseamn? respectarea drepturilor omului, între care cel al con?tiin?ei ?i al convingerilor religioase. Au trecut anii, ?i la data de 2 iunie 1975 am fost încorporat. Niciodat? nu am fost împotriva ideii de a-mi sluji ?ara, de a-mi face datoria, de a depune jur?mîntul! Am f?cut totul, ba uneori pîn? la epuizare; am acceptat orice batjocur?, orice insult?, numai cu o singur? rug?minte fa?? de superiori: s? mi se respecte con?tiin?a, credin?a mea, conform c?reia ziua mea de odihn? s? fie sîmb?ta. Dar în loc de în?elegere s-au luat m?suri drastice împotriva mea: din prima s?pt?mîn? de armat? deja: 5 zile de arest, ?i aceasta împotriva regulamentului care interzice pedepsirea solda?ilor înainte de depunerea jur?mîntului. Dup? aceea au urmat chinuri ?i suferin?e de nedescris: de la arest ?i b?taie la tuns de 9-10 ori, doar ca b?taie de joc. Am fost b?tut ?i cu picioarele de c?tre tov. C?pitan Mohora de la Unitatea Militar? 0731, subunitatea O?elul-Ro?u ?i adus în starea unuia tratat mai r?u decît un ho?, ori criminal. ?i m? întrebam nec?jit: unde sînt legile ?i dreptatea în ?ara noastr?? De ce oare nu se respect? art. 5 din Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului, act semnat de Domnia-Voastr?, cu un angajament de respectare, desigur, ?i în care se spune: „Nimeni nu va fi supus la torturi, pedepse, nici tratamente crude, ori inumane, sau degradante?!“

Dar ei nu s-au oprit aici. Am fost b?tut ?i scos la munc? for?at? pe ?antier. Mi se lega lopata de mîini sîmb?ta, ca s? lucrez, împotriva voin?ei mele, a?a c? eram obligat s? fug în fiecare sîmb?t? pe unde puteam, dup? care ?tiam ce m? a?teapt?: 3, ori 5 zile de arest, dup? dispozi?ia de moment a superiorilor mei. Cred c? e destul s? v? spun c? am ajuns la num?rul de 92 de zile de arest f?cute în timpul serviciului militar, cu ori f?r? b?taie. Ba, am fost ?i mutat disciplinar la UM 01755 Gala?i ?i mi s-a întocmit ?i dosar de trimitere în judecat? în fa?a Tribunalului militar pe lîng? aduceri în fa?a unit??ii pentru „purt?ri josnice“ ?i neexecutare de ordin. Cred c? numai Dumnezeu m-a ocrotit, c?ci totul s-a amînat de pe o zi pe alta, pîn? au trecut cele 18 luni de armat? ?i am sc?pat cu atît sperînd s? nu mai am parte ?i de alte necazuri.

Dar ?irul necazurilor nu s-a oprit la acestea. La data de 20 iunie 1979 am absolvit liceul teoretic de filologie-istorie „Ion Creang?“, fapt atestat prin foaia matricol? nr. 1084/ 14.08.79; au trecut de atunci patru sesiuni de bacalaureat ?i eu nu pot da examenul. De ce? Nu c? n-a? fi capabil, ci pentru simplul fapt c? începînd cu anul 1977 nu exist? o sesiune care s? nu cuprind? în programarea examenelor o zi de sîmb?t?! Cultul nostru este liber, recunoscut de stat prin Legea nr. 407/1946 ?i prin Decretul Prezidiului MAN nr. 1203/14.11.50 art. 1, confirmate ?i de semn?tura Dvs, iar printre principiile de baz? ale func?ion?rii Cultului exist? ?i acela al respect?rii Poruncii a 4-a, privind ziua de repaus, sîmb?ta. Or, eu, ca adventist de ziua a 7-a, îmi respect convingerea mea religioas? ?i respect aceast? zi. Oare noi nu putem s? ne dezvolt?m potrivit capacit??ilor noastre numai pentru asta? E ca ?i cum ai zice: ai dreptul dar... nu se poate! Am alergat la toate forurile înv???mîntului la care am avut acces, îns? zadarnic; nu am fost decît trimis de la Ministerul Înv???mîntului la Inspectoratul general, de aici la CC al PCR, la CC al UTC, apoi înapoi la minister, ?i tot a?a, vreme de 3 zile, pîn? a trecut sesiunea, dup? care mi s-a spus c? anul acesta s-a terminat, dar s? vedem la anul... ?.a.m.d. Eu întreb îns?: Conven?ia privind lupta împotriva discrimin?rii în domeniul înv???mîntului, ap?rut? la Paris în 1960 ?i ratificat? prin semn?tura celor în drept la noi, în 1964, este acceptat?, f?r? a fi ?i aplicat?? Ori eu ?i familia mea avem dreptul la via?? numai teoretic, nu ?i practic?

Problema pe care mi-o pun este c?, dup? cîte ?tiu bine, în alt? parte a lumii libertatea religioas? exist? ?i practic, nu numai teoretic! Am fi dorit ca amîndoi, eu ?i cu so?ia mea, s? urm?m mai departe, s? devenim ceva în societate, îns? noi sîntem socoti?i doar gunoiul societ??ii ?i nu avem acces la studii decît prin compromiterea con?tiin?ei noastre. Printre libert??ile fundamentale ale ??rii, ratificate de mîna Dvs, Tovar??e Pre?edinte Nicolae Ceau?escu, se num?r?: libertatea gîndirii, libertatea con?tiin?ei, libertatea religiei, a manifest?rii opiniei. Eu v? întreb, Domnule Pre?edinte: ce baz? au toate acestea, dac? exist? doar în scripte? ?i mai exist? o lege în care mi-am pus ultima speran?? a vie?ii: Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului, art. 12, ?i Decretul nr. 212/oct.1974, în care se spune: „Orice om este liber s? p?r?seasc? orice ?ar?, inclusiv, propria lui ?ar?...“ V? rog ca m?car acestea s? le face?i s? fie respectate întocmai!

Am motive destule ca s? v? conving deci c? situa?ia mea e disperat? ?i c? sînt hot?rît în mod justificat s? p?r?sesc ?ara, orice ?i oricîte a? suferi. Iat?: sînt muncitor la ICRAL Her?str?u, sectorul 1 ?i am un salariu tarifar de 1.754 lei lunar, bani ce sînt insuficien?i spre a tr?i în România în timpul de azi. ?i poate n-ar fi asta problema cea mai grea, dar realitatea e urm?toarea: conform adeverin?ei de salariu mediu nr. 12982/18.07.80, salariul mediu pe ultimele 6 luni ale anului mi-a fost de fapt de: 1.658 în ianuarie; 1.203 de lei în februarie; 505 de lei în martie; 800 de lei în aprilie; 1099 de lei în mai; iar în iunie – f?r? plat?. Deci, pe o jum?tate de an un total de 5.265 de lei! Spune?i ?i Dvs, Tovar??e Pre?edinte, dac? s-ar putea tr?i în România cu 500, ori cu 800 de lei pe lun? cînd pre?urile la legume, fructe ori carne sînt mai mult decît piperate fa?? de cî?tigul nostru!? Din ce vrem s? tr?im noi aici? Nu ne putem apuca cu to?ii de furat! Cale de ie?ire din aceast? situa?ie nu exist?. Oi fi înv??at vreme de 13 ani la ?coal? ca s? ajung s? dau toat? via?a cu... bidineaua?

Dac? tot am ajuns cei mai de jos oameni ai societ??ii, da?i-ne drumul s? plec?m din ?ar? ?i s? mergem în alt? parte, chiar dac? ne risc?m existen?a, dar s? sc?p?m de batjocura la adresa credin?ei noastre ?i la sim??mîntul de oameni tolera?i în societate! Aici am dreptul numai la munc?, ?i aceasta într-un fel anume, c?ci neputîndu-mi continua studiile sînt sortit s? r?mîn pe loc, f?r? perspectiva de a mai promova. Eu nu vreau acest lucru, mai ales c? lucrez de 11 ani la ICRAL Her?str?u, iar cînd m-am c?s?torit ?i am cerut ?i eu locuin?? din fondul locativ de stat, am tot fost amînat, pîn? cînd mi s-a spus clar: „Dvs, tovar??e Ioni??, nu ave?i prioritate, c?ci n-ave?i 5 ani de la c?s?torie ?i sînte?i sub vîrsta de 28 de ani.“ Eu am 25 de ani, deci: adio cas?, mai ales c? nu am decît un an ?i ceva de c?s?torie. Pentru ei nu conteaz? dac? în ace?ti 5 ani voi avea un copil, doi, ori cinci. Trebuie s? ai r?bdare vreme de 5 ani ?i apoi... se va vedea! Problema cu cump?rarea de apartament nici nu o mai discut, c?ci cu asemenea salariu po?i avea doar bel?ug destul de... s?r?cie. ?i, ca s? vede?i, Tovar??e Pre?edinte, c? nu am cerut locuin?? pentru lux, ci din stringent? necesitate, v? voi spune c? locuiesc într-o camer? de 9 m.p., la o mansard?, iar to?i cei patru pere?i ai camerei dau direct în exterior, plus c? plan?eul de jos nu are du?umea peste beton, astfel c? e rece ca afar?! Vara, temperatura în cas? dep??e?te 35 de grade, iar iarna urc? doar cu foarte pu?in peste cea de afar?. A?a c?... vii de afar? ?i s?ri direct în pat. Cît prive?te buc?t?ria, ne-am improvizat în pod o semicamer? din lemn unde so?ia mea încearc? s? g?teasc?, vara sub c?ldura insuportabil? a acoperi?ului, iar iarna îndurînd capriciile necru??toare ale frigului. Apa, cînd urc? la noi la mansard?, e un mare eveniment, lucru ce se întîmpl? o dat?, de dou? ori pe s?pt?mîn? iarna, c?ci vara nu urc? deloc din lips? de presiune corespunz?toare. În rest, facem sport de zeci de ori pe zi, urcînd ?i coborînd 3 etaje pe sc?rile de lemn prin întuneric – c?ci electricienii au desfiin?at de tot firele, zicînd c? nu mai rezist? la 220 V, ca în filmele cu imagini s?r?c?cioase din ??rile exploatatoare, ori slab dezvoltate. Despre dependin?e, în fine, nici nu mai pot vorbi. Între timp, so?ia mea a devenit gravid? ?i cu un copil n?scut în toiul iernii; în astfel de condi?ii ce ne înv??a?i s? facem, tov. Nicolae Ceau?escu?

Exist? o lege privitoare la condi?iile de locuit; exist? ?i Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului în care, la art. 25, se prevede c? orice om are dreptul la un nivel de trai care s?-i asigure s?n?tatea ?i bun?starea lui ?i a familiei lui cuprinzînd: hran?, îmbr?c?minte, locuin??, îngrijire medical?... Dar ce ne facem noi doar cu aceste prevederi? Mi-a ajuns cu?itul la os ?i nu mai doresc decît un singur lucru: s? plec împreun? cu so?ia ?i cu copilul cît mai curînd din ?ar?! Am depus, de aceea, preformularele pentru plecarea definitiv? din ?ar? ?i, din luna ianuarie 1980, tot scriu la memorii, f?r? rezultat. Iat? de ce apelez acum la Dvs, cît ?i la opinia public? mondial? pentru ajutor.

În numele omeniei ce trebuie s? existe între oameni, în numele prestigiului pe care-l ave?i, de om bun, v? rog s? dispune?i ca s? ni se elibereze cît mai curînd pa?apoartele pentru plecarea definitiv?! Nu mai putem îndura ?i a?tepta! Dac? la 20 de zile dup? difuzarea acestei scrisori la Radio Europa Liber? nu vom primi pa?apoartele, voi fi silit s? încep greva foamei ?i voi în?tiin?a toate forurile competente de acest lucru. Nu e drept s? se distrug? o via?? de om nevinovat pentru c? nu se respect? legea. To?i sîntem oameni, to?i avem dreptul la via??, oriunde am fi ?i oriunde am dori s? tr?im. L?sa?i-ne s? încerc?m singura ?ans? pentru a vie?ui ?i în alt? parte! E dreptul nostru! Avem unde ne duce: Cultul adventist de ziua a 7-a dispune de peste 4.000 de ?coli ?i universit??i ?i de peste 400 de spitale ?i clinici unde ne vom putea tr?i via?a omene?te. V? rog înc? o dat?, Tovar??e Pre?edinte, nu ne r?pi?i dreptul la via??! În?elege?i-ne ?i da?i-ne drumul s? plec?m!

 

1 Materialele au fost identificate în cadrul unui program de cercetare al Institutului Na?ional pentru Memoria Exilului Românesc.

2 Vezi Gabriel Andreescu, „P?catele arhiepiscopului Andrei Andreicu?“, „Ziua“, 10 octombrie 2007.

3 Human Rights no. 165, March 22, 1986.

4 Human Rights no. 116, May 9, 1981.