Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 1 musafiri
Total hituri: 589.735
Total vizitatori unici: 230.497

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
Scrisoare deschis? c?tre d-l Michel Carassou

Scrisoarea de fa?? reprezint? traducerea în limba român? a originalului francez trimis în data de 29 iulie 2008 d-lui Michel Carassou, de?in?torul drepturilor lui Benjamin Fondane.

Mihai ?ora, Luiza Palanciuc, Editura Limes ?i directorul s?u, Mircea Petean, au lansat, la sfîr?itul anului 2007, programul „Restitutio Benjamin Fondane“, de publicare, în traducere român?, a operelor complete franceze ale lui Benjamin Fondane.

Baza juridic? a acestei ini?iative a constituit-o autoriza?ia de?in?torului de drepturi asupra operei fondaniene franceze, dl. Michel Carassou, semnat? în 26 octombrie 2007, pentru Editura Limes din Cluj-Napoca (vezi documentul al?turat).

Din decembrie 2007, de cînd programul a fost f?cut public, printr-un Argument înso?it de primul fragment tradus din opera fondanian?, în num?rul 401, din 2007, al revistei „Observator Cultural“, scrisul lui Fondane a ajuns în mîinile cititorilor din România în zeci de pagini ale acestei reviste ?i ale altora.

La 1 iulie 2008, Editura Limes a primit un mesaj electronic din partea d-lui Michel Carassou, prin care este anun?at c? ?i dl. Mircea Martin, de la Editura Art, ar de?ine o autoriza?ie similar? de publicare a operelor franceze ale lui Benjamin Fondane, semnat? în anul 2005.

Pentru ce editur? este aceast? autoriza?ie acordat? d-lui Mircea Martin, ?tiut fiind c?, în anul 2005, dl. Mircea Martin nu func?iona înc? la Editura Art?

Acest lucru nu este precizat.

În num?rul 432, din 17-23 iulie 2008 al „Observatorului Cultural“, Editura Art public? un Comunicat de pres? care are drept consecin?? imediat? suspendarea rubricii omonime din aceast? revist?, anume rubrica „Restitutio Benjamin Fondane“. Editura Art anun?? „în mod oficial“ c? este de?in?toarea unor contracte de editare semnate de Michel Carassou.

În num?rul imediat urm?tor, 433, din 24-30 iulie 2008, Michel Carassou public? o Precizare care contrazice Comunicatul Editurii Art din s?pt?mîna precedent?, lucru remarcat ?i în Nota redac?iei. Afl?m: „Precizez c?, în ambele cazuri, este vorba de simple acorduri scrise, nu de contracte de editare în conformitate cu prevederile legale.“

În num?rul 434, din 31 iulie-6 august 2008, al revistei „Observator Cultural“ citim: „Editura Art ne-a prezentat contractul de editare, semnat cu Michel Carassou, de?in?torul drepturilor pentru opera lui Fondane, pentru 9 titluri, care vor putea fi traduse în limba român? pe baza acestui contract. De asemenea, Michel Carassou a confirmat redac?iei noastre semnarea acestui contract la data de 25 iunie 2008.“

Ce înseamn? toate acestea?

Pe scurt: distrugerea programului „Restitutio Benjamin Fondane“ ini?iat de Editura Limes, pe baza autoriza?iei semnate de dl. Michel Carassou în 26 octombrie 2007.

Dac? Editura Limes, Mihai ?ora ?i Luiza Palanciuc au f?cut eforturi considerabile pentru difuzarea lui Benjamin Fondane în limba român? – inclusiv ?inînd rubrica omonim? din revista „Observator Cultural“ timp de aproape opt luni de zile – nu cunoa?tem eforturile similare ale Editurii Art.

La aceast? dat?, 11 august 2008, dl. Michel Carassou refuz? s? r?spund? concret la scrisorile Domnului Mihai ?ora ?i s? trimit? contractele Editurii Limes, astfel încît situa?ia s? fie deblocat?, iar cele unsprezece titluri din programul „Restitutio Benjamin Fondane“, prev?zute s? apar? anul acesta, s? poat? fi tip?rite.

În acest moment precis, este greu de spus dac? programul „Restitutio Benjamin Fondane“ va putea fi salvat. Dac? el nu va fi distrus sau mutilat.

Singurul lucru care este sigur ar putea fi formulat astfel: programul „Restitutio Benjamin Fondane“, ini?iat de Mihai ?ora ?i de Luiza Palanciuc la Editura Limes, al?turi de Mircea Petean, la sfîr?itul anului 2007, este unul din cele mai frumoase proiecte culturale ?i editoriale române?ti din ultimii ani. În el s-au investit, cu pasiune ?i fervoare, ni?te oameni, convin?i c? acest proiect va putea fi dus la bun sfîr?it, iar tuturor demersurilor ?i atacurilor subterane li se poate r?spunde cu în?elepciune: urma alege...

Da: urma alege... Cînd nu e?ti împiedicat s? la?i aceast? urm?.

Bucure?ti, 29 iulie 2008

Domnule Michel Carassou,

În 40 de puncte:

1. În data de 26 octombrie 2007, a?i semnat o autoriza?ie pentru publicarea operelor franceze ale lui Benjamin Fondane de c?tre Editura Limes din Cluj-Napoca.

2. În aceast? autoriza?ie, scrie?i în mod explicit ?i limpede: „Subsemnatul, Michel Carassou, de?in?tor al drepturilor lui Benjamin Fondane, autorizez Editura Limes din Cluj-Napoca s? publice în limba român? opera francez? a lui Benjamin Fondane.“

3. În nici un moment, înainte de un mesaj trimis c?tre Editura Limes la 1 iulie 2008 ?i de Precizarea publicat? în revista „Observator Cultural“ (num?rul 433, din 24-30 iulie 2008), nu ne-a?i semnalat existen?a vreunei autoriza?ii similare acordate d-lui Mircea Martin, director editorial al Editurii Art.

4. Sîntem, a?adar, în?tiin?a?i recent c? o autoriza?ie similar? fusese dat? d-lui Mircea Martin în anul 2005. Pentru ce editur?? Acest lucru nu ne-a fost adus la cuno?tin??. În orice caz, ea nu avea cum s? fie pentru Editura Art, deoarece dl. Mircea Martin nu era, la acea dat?, director editorial la Editura Art.

5. Împuternici?i de autoriza?ia dat? în 26 octombrie 2007 Editurii Limes, am demarat proiectul „Restitutio Benjamin Fondane“, începînd cu rubrica omonim?, în decembrie 2007, în revista „Observator Cultural“ (num?rul 401, din 6-12 decembrie 2007), precum ?i nenum?rate alte ac?iuni publice (emisiuni de radio, televiziune, pres? scris?), mesaje c?tre fondanienii români ?i str?ini, contacte cu institu?ii culturale (universit??i, institute de cercetare, biblioteci etc.), pentru a face cunoscut programul „Restitutio Benjamin Fondane“, de publicare, în limba român?, a operelor complete franceze.

6. Spre mijlocul lunii februarie, primele roade ale ac?iunii noastre începeau deja s? vad? lumina zilei: rubrica lui Fondane demarase în „Observator Cultural“ din luna decembrie ?i avea deja cîteva numere de revist? cu fragmente din volumul Lunea existen?ial? ?i Duminica istoriei; mai multe persoane fuseser? deja contactate pentru a le solicita colaborarea la programul nostru cu prefe?e, postfe?e, studii introductive, anexe documentare ?i addenda.

7. Toate aceste persoane au r?spuns spontan ?i f?r? rezerve solicit?rilor noastre trimi?înd studii, prefe?e, postfe?e etc. În luna ianuarie 2008, mai exact pe 14 ianuarie, i-a?i acordat dumneavoastr? în?iv? un interviu Luizei Palanciuc, în apartamentul dumneavoastr? parizian. În timpul acestei vizite prietene?ti ?i amabile care a durat aproape cinci ore, a?i acceptat s? fie înregistrat un dialog de aproape o or?.

8. În nici un moment nu v-a?i dezis de acel dialog; mai mult: a?i v?zut chiar ?i aprobat transcrierea lui, precum ?i ?apoul, a?a încît acest dialog este publicabil oricînd ?i oriunde. Acest dialog las? limpede s? se vad? încuraj?rile dumneavoastr? ?i sprijinul acordat programului „Restitutio Benjamin Fondane“, în dorin?a ca el s? împlineasc? în cel mai scurt timp ?i în cele mai bune condi?ii. Cu alte cuvinte, dialogul arat? clar c? eram pe aceea?i lungime de und? în ce prive?te însemn?tatea, con?inutul, anvergura ?i valoarea programului „Restitutio Benjamin Fondane“.

9. În num?rul 411 din 21-27 februarie 2008 al revistei „Observator Cultural“, scriam eu însumi un articol numit „Ce înseamn? «Restitutio Benjamin Fondane»“?, de care a?i luat cuno?tin?? prin traducerea lui în limba francez? care v-a fost trimis?.

10. În acest articol, f?ceam apel la to?i fondanienii, români ?i str?ini, inclusiv (?i mai cu seam?) dl. Mircea Martin, pentru ca programul „Restitutio Benjamin Fondane“, de publicare a operelor complete franceze, s? se desf??oare în cele mai bune condi?ii, iar aceast? restitutio s? fie coerent?, omogen? ?i integral?.

11. Articolul era înso?it de o list? de organisme, institu?ii, funda?ii, reviste care sus?in, intelectual ?i/sau moral ?i/sau financiar programul „Restitutio Benjamin Fondane“.

12. În data de 13 martie 2008, ca urmare a „interven?iilor“ st?ruitoare ale d-lui Mircea Martin ?i a altora dintre prietenii s?i fondanieni, „interven?ii“ confirmate ?i de mesajele dumneavoastr? electronice care le descriu, a?i organizat o întîlnire între dumneavoastr?, Luiza Palanciuc ?i Mircea Martin, director editorial al Editurii Art, venit în mod special la Paris pentru aceast? întîlnire.

13. Întîlnirea nu a avut nici un rezultat, deoarece dumneavoastr? a?i propus, în acel moment, mai multe „solu?ii“, între care:

a) „fuziunea celor dou? proiecte de editare“ – Limes ?i Art

(care era, de fapt, „proiectul“ Editurii Art? Unde fusese el anun?at, prezentat, descris? Cine sînt traduc?torii din „proiectul“ Editurii Art? Cînd au realizat ei traducerile din opera lui Benjamin Fondane?),

b) apoi tragerea la sor?i a volumelor lui Fondane între Editura Limes ?i Editura Art, ?i

c) în sfîr?it, „împ?r?irea“ operei supranumite „filosofice“ de opera supranumit? „literar?“, între Editura Limes ?i Editura Art.

14. Aceste „solu?ii“ erau abuzive, ?inînd cont de faptul c? programul nostru, al Editurii Limes, „Restitutio Benjamin Fondane“, este un program care nu poate fi amputat sau mutilat, iar el const? tocmai în publicarea operelor complete franceze. În sfîr?it – argumentul principal, cel mai puternic ?i imposibil de neglijat – vine din însu?i faptul c? opera lui Benjamin Fondane este o oper? complex?, polimorf?, impregnat? de filosofie, oricare ar fi genul propriu-zis.

15. În ce m? prive?te, respect statutul dumneavoastr? de de?in?tor al drepturilor lui Benjamin Fondane. Dar, cu tot respectul pe care vi-l datorez, ?in s? v? semnalez c? nimic nu v? autorizeaz?, intelectual ?i moral, s? proceda?i la o asemenea împ?r?ire a titlurilor operei franceze a lui Benjamin Fondane. Iar aceasta – cu atît mai mult cu cît programul nostru de publicare „Restitutio Benjamin Fondane“ este un program care a fost conceput ?i anun?at ca atare de la bun început, adic? un program de publicare a operelor complete franceze, f?r? nici o mutilare posibil? ori negociabil?.

16. Este motivul pentru care întotdeauna am considerat „solu?ia“ dumneavoastr? de „împ?r?ire“ a titlurilor mai degrab? ca o n?zuin?? ?fr. voeu pieux?, o dorin??, dar în nici un caz ca un dictat.

17. Genul acesta de dictat nu poate nicidecum s? fie constructiv ?i nici l?udabil, nu doar pentru Fondane ?i memoria sa, ci ?i pentru dumneavoastr? în?iv? ?i imaginea public? de care v? bucura?i.

 

Acestea sînt faptele. Trec, acum, la ultimele evenimente:

18. În data de 1 iulie 2008, a?i trimis un mesaj electronic d-lui Mircea Petean, directorul Editurii Limes, retr?gîndu-i autoriza?ia de publicare a operelor franceze ale lui Benjamin Fondane, semnat? de dumneavoastr? în data de 26 octombrie 2007, ?i interzicîndu-i s? publice traducerile mele ?i ale Luizei Palanciuc.

19. În acest mesaj, aminti?i, pentru prima oar?, de existen?a unei alte autoriza?ii pe care ar de?ine-o dl. Mircea Martin, director editorial al Editurii Art. Este, oare, vorba despre autoriza?ia din anul 2005, pe care o evoca?i ulterior, în Precizarea dumneavoastr? publicat? în num?rul 433, din 24-30 iulie 2008, al revistei „Observator Cultural“? Pentru ce editur? a fost dat? aceast? autoriza?ie din anul 2005, ?tiut fiind c?, la vremea respectiv?, dl. Mircea Martin nu era înc? director editorial la Editura Art? Este, oare, vorba despre o autoriza?ie dat? d-lui Mircea Martin ?i Editurii Art posterioar? celei date, la 26 octombrie 2007, Editurii Limes? În acest caz, de ce nu a?i informat ?i partea cealalt?, înainte de a semna noua autoriza?ie?

20. Este, oare, posibil, din punct de vedere moral, intelectual ?i chiar juridic, s? retragi, brutal ?i f?r? nici o justificare plauzibil?, o autoriza?ie care a produs deja efecte? C?ci acesta este cazul Editurii Limes, care – de mai bine de opt luni de zile – a trudit în vederea edit?rii lui Fondane ?i, tocmai datorit? acestui lucru, a depus nenum?rate eforturi, a f?cut cheltuieli materiale ?i umane.

21. Or, nu cunosc eforturile similare ale Editurii Art pentru Fondane. Cunosc doar „efortul“ d-lui Mircea Martin pentru a întîrzia, a amputa ?i/sau chiar a distruge proiectul Editurii Limes, „Restitutio Benjamin Fondane“, prin, iat?, „solu?ia“ aceasta abuziv? de „împ?r?ire“ a titlurilor operei franceze a lui Benjamin Fondane.

 

(continuare în pagina 23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. În num?rul 432, din 17-23 iulie 2008, revista „Observator Cultural“ a publicat un comunicat de pres? al Editurii Art în care se afirm? c? Editura Art este de?in?toarea unor contracte de publicare a operei lui Benjamin Fondane; comunicat care cere explicit interzicerea public?rii rubricii lui Fondane în revist? cu fragmente din opera sa, între care Baudelaire ?i experien?a abisului.

23. În s?pt?mîna urm?toare, adic? în num?rul 433 din 24-30 iulie 2008, publica?i dumneavoastr? în?iv? o Precizare în care scrie?i: „Precizez c? în ambele cazuri ?Art ?i Limes, n.n.? este vorba despre simple acorduri scrise, iar nu de contracte de editare în toat? regula.“

24. Ce înseamn? acest lucru? Comunicatul Editurii Art este un comunicat mincinos? Sau „precizarea“ dumneavoastr? nu spune adev?rul?

25. În data de 23 iulie 2008, a?i primit un mesaj electronic de la Luiza Palanciuc, în care v? ruga s? r?spunde?i la întrebarea despre adev?rul comunicatului Editurii Art, întrebare formulat? de d-na Doina Ioanid, secretar general de redac?ie al revistei „Observator Cultural“. Afl?m c? ni?te contracte (nou? la num?r) au fost semnate, totu?i, cu Editura Art. În acest caz, de ce a?i spus exact contrarul în „precizarea“ dumneavoastr? – lucru semnalat ?i în Nota redac?iei?

26. Pe de alt? parte, Mircea Petean, directorul Editurii Limes, Luiza Palanciuc ?i cu mine sîntem în continuare în a?teptarea contractelor solicitate pentru cele unsprezece titluri traduse ?i anun?ate s? apar? în anul 2008. Din nu ?tiu ce cauz?, aceste contracte întîrzie s? soseasc?, a?a încît, în aceast? zi de 29 iulie 2008, avem ?apte volume bune de tipar pe care dumneavoastr? le bloca?i, cu bun? ?tiin?? sau nu.

27. Domnul Mircea Petean v-a trimis o scrisoare rugîndu-v? explicit s? regulariza?i aceast? situa?ie ?i s? nu întîrzia?i, s? amputa?i sau s? distruge?i programul „Restitutio Benjamin Fondane“. Nu a?i r?spuns înc? la aceast? scrisoare, preferînd s? trimite?i „precizarea“ c?tre redac?ia revistei „Observator Cultural“.

28. Cunoa?te?i foarte bine efortul care a fost depus, de mai bine de opt luni de zile, pentru a duce la bun sfîr?it aceast? „Restitutio Benjamin Fondane“: eforturi considerabile, intelectuale ?i umane, pentru traducere (Luiza Palanciuc ?i cu mine), adnot?ri, comentarii, anexe, studii, prefe?e, postfe?e la titlurile indicate în scrisoarea lui Mircea Petean, titluri anun?ate cu mult înaintea „imixtiunii“ lui Mircea Martin în toate acestea; ?i, totodat?, eforturi materiale (cump?rarea de materiale, angajare de personal) din partea Editurii Limes, pentru ca editarea lui Fondane s? aib? loc în cele mai bune condi?ii, tehnice ?i grafice.

29. Dar – în ciuda acestor lucruri – refuza?i s? ?ine?i cont de munca noastr? ?i s? r?spunde?i la scrisorile noastre ?i la cererea editorului Mircea Petean de a regulariza situa?ia ?i de a trimite cele unsprezece contracte pentru acest an 2008.

30. Personal, consider c? este vorba aici de o enorm? stîng?cie. Îndr?znesc s? sper c? ve?i ?ti s-o remedia?i, cu inteligen?? ?i discern?mînt, în cel mai scurt timp.

31. În aceea ce ne prive?te, Mircea Petean, Luiza Palanciuc ?i eu însumi, nu cerem nicidecum interzicerea lui Fondane la Editura Art. S? fac? ce dore?te Editura Art, s? publice traducerile pe care le posed?, traduceri reeditate sau noi, dac? este cazul. Ceea ce cerem noi este ca programul „Restitutio Benjamin Fondane“ al Editurii Limes s? nu fie mutilat, întîrziat sau distrus. „Împ?r?irea“ titlurilor, „compromisul“ pe care îl tot evoca?i de cînd au ap?rut „interven?iile“ lui Mircea Martin este un compromis criminal pentru opera ?i memoria lui Benjamin Fondane. Iar dumneavoastr? – în calitate de de?in?tor al drepturilor lui Benjamin Fondane –, nu v? pute?i asuma, totu?i, dreptul intelectual de a propune un astfel de „compromis“. Deoarece acest „compromis“ înseamn?, pur ?i simplu, distrugerea programului ini?iat, în 2007, la Editura Limes, sub numele de „Restitutio Benjamin Fondane“. Pentru acest program, mi-am angajat numele, prestigiul ?i autoritatea moral? ?i intelectual?.

32. A?adar, v? rog, Domnule Michel Carassou, s? r?spunde?i în cel mai scurt timp editorului Mircea Petean ?i s?-i trimite?i contractele prev?zute pentru anul 2008, adic? cele unsprezece contracte semnalate în scrisoarea sa.

33. În caz contrar, sînt îndrept??it s? apreciez c? prejudiciul pe care ni-l aduce?i este imens – atît intelectual ?i moral (prin distrugerea, pur ?i simplu, a programului „Restitutio Benjamin Fondane“), cît ?i material (din cauza sutelor de ore petrecute pentru a traduce, adnota, comenta edi?iile lui Fondane în limba român?).

34. Acest prejudiciu nu va putea r?mîne nepedepsit: de lege ?i în fa?a na?iunii române.

35. Articolul meu, scris zilele acestea, se nume?te „O crim? împotriva gîndirii“. În acest text reiau, punct cu punct, evenimentele, pentru a ar?ta realitatea a ceea ce se întîmpl? de cînd au ap?rut „interven?iile“ d-lui Mircea Martin. El va putea fi f?cut public în orice moment, dac? voi fi nevoit s? o fac.

36. Domnule Michel Carassou, am avut în dumneavoastr? o încredere total? ?i mereu reînnoit?. Nu am practicat niciodat? minciuna, telefoanele, presiunile asupra dumneavoastr? sau a altor fondanieni. Am ac?ionat mereu cu cea mai mare transparen??, uneori chiar pîn? la limita naivit??ii. St? m?rturie ansamblul coresponden?ei noastre electronice, care, dac? este nevoie, poate fi oricînd f?cut public. Aceast? coresponden?? dovede?te c?:

a) am fost întotdeauna direc?i, sinceri ?i one?ti, f?r? nici o urm? de ambiguitate în afirma?iile sau în demersurile noastre;

b) am f?cut eforturi uria?e pentru a ne salva programul „Restitutio Benjamin Fondane“ de intruziunile d-lui Mircea Martin, pentru ca acest program de publicare s? nu fie amputat sau distrus;

c) am crezut (?i chiar dorit cu ardoare, am f?cut demersuri în acest sens, la începutul lucrului nostru), c? o colaborare cu d-l Mircea Martin era posibil?. I-a fost chiar adresat? o invita?ie la colaborare, în mod direct ?i public, de c?tre mine însumi, ?i, pe cale privat? (care poate fi f?cut? public? în orice moment) de c?tre Luiza Palanciuc, în zeci de mesaje electronice r?mase f?r? nici un alt r?spuns decît presiunile sale, mereu reînnoite, asupra dumneavoastr? ?i a altor fondanieni;

d) în sfîr?it, spiritul nostru de deschidere ?i de conciliere, sinceritatea ?i încrederea oarb? în onoarea oamenilor, faptul de a nu fi lucrat niciodat? „pe la spate“, toate acestea nu au fost pe gustul tuturor ?i ne oblig?, iat?, în prezent, s? scoatem aceast? trist? poveste în pia?a public?.

37. Mircea Petean, Luiza Palanciuc ?i eu însumi avem convingerea intim? c? adev?rul sfîr?e?te întotdeauna prin a ie?i la lumin?.

38. Am p?c?tuit, poate, prin naivitate, fiind absorbi?i de lucrul zdrobitor – mai trebuie, oare, spus? – la traduceri ?i la edi?iile lui Fondane, c?rora le lipsesc, în limba francez?, dup? cum ?ti?i foarte bine, adnot?rile ?i comentariile, pe care noi le-am preg?tit cu grij? pentru edi?ia româneasc?.

39. ?i, este adev?rat, bazîndu-ne pe autoriza?ia dumneavoastr? din 26 octombrie 2007, pe onoarea dumneavoastr? ?i pe cuvîntul dat, am continuat s? ne preocup?m mai mult de Fondane decît de contractele propriu-zise, titlu cu titlu, pentru opera lui Fondane.

40. Dar ast?zi ne baz?m din nou pe discern?mîntul dumneavoastr?. Prin urmare, a?tept?m cele unsprezece contracte semnalate pentru anul acesta de Editura Limes. Iar acest lucru – oricare ar fi aranjamentele dumneavoastr? cu Editura Art. Ceea ce face Editura Art nu ne intereseaz? cîtu?i de pu?in. Singurul lucru pe care îl dorim este de a nu întîrzia, de a nu mutila sau distruge proiectul „Restitutio Benjamin Fondane“ al Editurii Limes.

La urma urmei, cu cît sînt mai multe traduceri din Benjamin Fondane în limba român?, mai mul?i fondanieni ?i comentatori, cu atît mai bine.

Mul?umindu-v? dinainte pentru în?elegere, v? rog s? primi?i, Domnule Michel Carassou, expresia celor mai alese sentimente,

 

Mihai ?ora

Co-semnatari:

Luiza Palanciuc ?i Mircea Petean